Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HARDLEERS LEDERWAREN.

 

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Hardleers lederwaren gevestigd te Wijk bij Duurstede verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

 

 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

 • Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

 

 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

 

 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

 • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

 

 • Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

 

 • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

 

 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

 • Wij zorgen ervoor dat een levering zo snel mogelijk bij de pakketdienst terecht komt. Door deze derde partij kunnen wij wel streven naar binnen 1-2 werkdagen te leveren maar niet garanderen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 1. Prijzen

 

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

 

 • De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 

 1. Betaling

 

5.1   Bij een bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL of Paypall. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.

 

5.2   Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die LDB als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.

 

5.3   Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is LDB bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

 

 1. Garantie

 

 • Gebruiker heeft recht op 1 jaar garantie wanneer aan te tonen. Foto’s dienen eerst opgestuurd te worden naar Hardleers Lederwaren wanneer wij zullen beoordelen of uw recht heeft op garantie. Daarna kunt u de keuze maken voor ofwel geld terug dan wel een nieuw product. Zware gebruikssporen die komen door het niet zorgvuldig gebruiken van de producten vallen dan ook niet onder de garantie. 

 

 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

 

 • Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

 

 1. Ruilen en Retourneren

 

7.1   U mag een geleverd artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Hardleers terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden. In geval van retourneren dient dit van tevoren gemeld te worden via de site van Hardleers. Op onze site staat een herroepingsformulier die u dient in te vullen en mee te sturen met het retour te sturen artikel. Het emailadres voor retourzendingen is: retouren@hardleerslederwaren.nl

7.2   Terugzenden is uitsluitend mogelijk in een deugdelijke verpakking.  Het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn en voorzien te zijn van de originele verpakking. Het pakket dient door u voldoende gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Hardleers niet geaccepteerd. Het retour zenden geschiedt voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

7.3   Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.

 

 

 1. Voorraad

 

8.1 De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Hardleers zal in dit geval zo snel mogelijk, doch binnen 5 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

 

 1. Privacy

 

9.1 Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.